navi olie

navi zagerij

Personeel

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen

Molenaars

Er zijn zeven molenaars

Olieslagers

Er zijn vier olieslagers

Zagers

Er zijn drie zagers

Winkelgroep

de winkelgroep bestaat uit zeven personen

Overige vrijwilligers

Er zijn nog tien algemene vrijwilligers actief

Privacybeleid van de Stichting Holten’s Molen

Uitgangspunt:
Het bestuur van de Stichting(en) baseert haar onderstaand privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Doel registratie persoonsgegevens:

De Stichting registreert persoonsgegevens van:

  • vrijwilligers en medewerkers, die zijn verbonden aan de stichting
  • sponsoren en relaties van de stichting
  • vrienden van de stichting

De stichting registreert van bovenstaande personen uitsluitend die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen alsmede om hen te kunnen informeren over allerlei zaken en uitnodigingen voor vergaderingen en andere aktiviteiten. Op de website van de stichting worden enkel de namen en telefoonnummers van de contactpersonen van de binnen de molen uit te voeren aktiviteiten vermeld.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens:

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Welke gegevens worden in het bestand opgenomen?

Van alle bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:

  • Naam
  • Adres, postcode en huisnummer
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer

Bestanden van personen worden uitsluitend digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen bij het secretariaat. Bestanden zijn uitsluitend voor bestuursleden (en door hen aangewezen coördinatoren en medewerkers van het secretariaat).
De stichting bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden:
Nieuwe vrijwilligers, sponsoren/relaties en vrienden, worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacybeleid van de stichting en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij aanmelding schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de stichting.
Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Bescherming van gegevens:
De stichting maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten geen kopieën of back-ups. De digitale persoonsgegevens worden door het secretariaat zodanig beheerd dat alleen het secretariaat toegang heeft tot de computer waarop deze gegevens staan. De persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden, die alleen bekend zijn bij bestuursleden (en door hen aangewezen personen) van de stichting.

Beheer van de gegevens
Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het secretariaat. Er zijn door het stichtingsbestuur geen afspraken gemaakt met externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst.

Vragen en klachten:
Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur (secretariaat@holtensmolen.n). Het bestuur zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten.

Deurne, 16 mei 2018
Het bestuur van Stichting Holten’s Molen,
De voorzitter, Driek Berkers
De secretaris, Herman van den Heuvel

twitter icon